ALBUMO.sk - Všeobecné obchodné podmienky§ 1 Platnosť
Pre obchodný vzťah medzi ALBUMO, s.r.o., Kasalova 19, 949 01 Nitra (ďalej len ALBUMO, s.r.o.) a objednávateľom platia výhradne nasledujúce obchodné podmienky v znení ako sú uvedené na Internete v čase objednávania. Za účelom on-line objednávania si objednávateľ môže tieto všeobecné obchodné podmienky uložiť vo svojom počítači a/alebo vytlačiť. ALBUMO, s.r.o. používa pre realizácie objednávok vlastnú infraštruktúru a software. Za účelom spracovania objednávok sa v internom systéme spoločnosti ďalej postúpia iba tie osobné údaje a obrazové údaje, ktoré sú potrebné pre riadne spracovanie objednávky.

§ 2 Zmluvný partner
Zmluvným partnerom objednávateľa je firma ALBUMO, s.r.o. so sídlom na Kasalova 19 v Nitre.


§ 3 Uzavretie zmluvy
Objednávateľ zadal ALBUMO, s.r.o. objednávku na výrobu digitálnych foto produkov (ďalej: „tovar“). Zmluva sa považuje za uzavretú po tom, ako ALBUMO, s.r.o. potvrdí prostredníctvom e-mailu objednávku, ktorú spoločnosti ALBUMO, s.r.o. zadal objednávateľ cez systém ALBUMO.

§ 4 Ceny
Dodávka tovaru sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy, tak ako sú uvedené na webovej stránke www.ALBUMO.sk. Cena obsahuje hodnotu objednávky a prepravné náklady vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny. Všetky ceny sa rozumejú v euro (EUR). Cena zahŕňa v súčasnosti platnú daň z obratu (DPH). Pri dodávke do krajín, ktoré nie sú členom Európskej únie, sa ďalšie colné poplatky, ktoré by mohli byť vyrubené, nemôžu preniesťALBUMO na , s.r.o.. Prípadné ďalšie colné poplatky nesie objednávateľ.


§ 5 Právo zrušenia, právo vrátenia
Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že fotografie sú vyhotovené podľa osobitých požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu.

§ 6 Dodanie, odoslanie
Dodanie alebo prevzatie objednávky sa vykoná v súlade s ustanoveniami, ako sú uvedené na webovej stránke, pokiaľ sa medzi objednávateľom a ALBUMO, s.r.o. nedohodne inak. Priemerná doba dodania je 10 pracovných dní, môže sa však predĺžiť podľa aktuálnej vyťaženosti výroby. Maximálna doba dodania je 30 dní. Spoločnosť ALBUMO, s.r.o. je oprávnená uskutočniť čiastočné dodávky. Omeškanie dodávky zo strany ALBUMO, s.r.o. neoprávňuje objednávateľa na náhradu škody, pokiaľ sa nepreukáže hrubá nedbalosť alebo úmysel zo strany ALBUMO, s.r.o.. V prípade, že sa dohodlo vyzdvihnutie objednávky, je objednávateľ povinný vyzdvihnúť tovar čím skôr po vyhotovení na adrese, ktorú určil. ALBUMO, s.r.o. je povinný uschovať tovar – po zaslaní upomienky ohľadne prevzatia zákazky – najdlhšie 2 mesiace.

§ 7 Platba
Platba za objednávku prebieha v hotovosti v sídle spoločnosti, prevodným príkazom, platobnou kartou alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

§ 8 Výhrada vlastníctva
Tovar zostáva vo vlastníctve ALBUMO, s.r.o. až do úplného zaplatenie všetkých tovarov z jednej a tej istej objednávky.

§ 9 Záruka
Tovar je vadný, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho vyvolania a spracovania fotografie alebo iných foto produkov. Dodavateľ si vyhradzuje právo na vyhotovenie produktov s výrobnou toleranciou rozmerov - dodané podklady objednávateľom budú prispôsobené technologickým procesom výroby fotoprodukov ( najmä orez spadávky, automatické farebné korekcie ) . Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, bez osobitného prezerania nápadné vady bezodkladne pri dodaní tovaru, najneskôr však do dvoch týždňov od obdržania. Neskoršie uplatnenie zrejmých vád je vylúčené. Skryté vady sa musia uplatniť bezodkladne po zistení, najneskôr však v rámci zákonnej záručnej doby šesť mesiacov. Pri oprávnených reklamáciách má ALBUMO, s.r.o. najskôr právo na náhradnú dodávku. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bude chybná, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. V ostatnom sa záruka riadi predpismi obchodného práva. Zodpovednosť za následné škody je vylúčená.

§ 10 Ručenie
ALBUMO, s.r.o. ručí za škody na tovare samotnom len do odoslania objednávky. Ďalšie nároky objednávateľa bez ohľadu na právny titul sú vylúčené. ALBUMO, s.r.o. neručí za poškodenie alebo stratu údajov na nosičoch údajoch objednávateľa alebo na nosičoch ALBUMO, s.r.o. alebo na elektronických prenosových cestách a v elektronických sieťach. ALBUMO, s.r.o. neručí za vlastnosti produktov. Za prisľúbené vlastnosti ručí len vtedy, ak ALBUMO, s.r.o. takýto prísľub poskytol výslovne a v písomnej forme. Vyššie uvedené obmedzenie ručenia sa nevzťahuje na prípad hrubej nedbalosti alebo úmyslu zo strany ALBUMO, s.r.o..

§ 11 Ochrana údajov, zabezpečenie údajov
Objednávateľovi je známe a súhlasí s tým, že osobné údaje potrebné na realizáciu zákazky ako aj archiváciu sú uložené na nosičoch údajov. Výslovné súhlasí so zisťovaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov. Toto spracovanie sa deje s prihliadnutím na zákon o ochrane údajov. ALBUMO, s.r.o. zaobchádza so všetkými údajmi dôverne. Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. ALBUMO, s.r.o. sa pre prípad odvolania zaväzuje osobné údaje okamžite vymazať s výnimkou prípadu, že objednávka ešte nebola vybavená. ALBUMO, s.r.o. pri udelení zákazky predpokladá, že objednávateľ svoje záznamy zálohuje aj v čase po dodaní prác. ALBUMO, s.r.o. údaje, ktoré jej poskytol objednávateľ, nezálohuje. Obrazové údaje, ktoré zaslal objednávateľ, sa vymažú po splnení zákazky. Výnimkou sú tie obrazové údaje, ktorí sa archivujú na žiadosť zákazníka.

§ 12 Autorské práva, trestné právo
Za obsah prenášaných obrazových súborov zodpovedá výlučne objednávateľ samotný. U všetkých prác prenesených na ALBUMO, s.r.o. ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že objednávateľ vlastní potrebné autorské, značkové alebo iné práva. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám objednávateľ. Objednávateľ súčasne s udelením zákazky vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov neporušuje trestné zákony, predovšetkým sa nim neporušujú predpisy proti šíreniu detskej pornografie. Ak by ALBUMO, s.r.o. zistil porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.


§ 13 Miesto plnenia, sídlo súdu a použité právo
Miesto plnenia pre všetky záväzky zo zmluvného vzťahu je sídlo spoločnosti ALBUMO, s.r.o.. V právnym sporoch v súvislosti s obchodným vzťahom platí výlučne slovenský právny poriadok. Ak objednávateľ pri podaní žaloby nemá žiadne bydlisko alebo trvalý pobyt na Slovensku, je potom sídlom súdu Nitra.

§ 14 Salvatorská klauzula
Ak sú alebo sa stanú neplatnými jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo doplňujúcej zmluvy, ostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Platnými zostávajú pre obidve strany V prípade neplatnosti jedného jediného ustanovenia budú sa obidvaja zmluvní partneri usilovať s prihliadnutím na obojstranné záujmy dosiahnuť novú dohodu, ktorá sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatného ustanovenia.

§ 15 Kontaktné údaje

Obchodné meno: ALBUMO, s.r.o.
Sídlo: Kasalova 19, 949 01 Nitra
IČO: 47 894 415
Spoločnosť ALBUMO s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , vložka číslo: 37959/N

Orgánu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024


Reklamačný poriadok ALBUMO.sk


ALBUMO, s.r.o. , Kasalova 19, 949 01 Nitra , IČO: 47 894 415,
email: info@ALBUMO.sk, www.ALBUMO.sk

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti dodávateľa ALBUMO, s.r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií týkajúcich sa spracovania zákaziek (vyhotovovanie foto-produktov ), vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Článok 1
Zásady prijímania reklamácií

1.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť na adrese sídla spoločnosti osobne, alebo prostredníctvom doručovacej služby a to v písomnej forme.
1.2 V rámci reklamačného konania je zákazník povinný pravdivo informovať o vadách ( nesprávne množstvo, zlá kvalita, strata zákazky príp. iná vada). Ak nie je možné chybu ihneď odstrániť a obe strany sa nedohodnú inak, je objednávateľ povinný písomnou formou uviesť všetky požadované informácie k danej vade. /Reklamačný list/
1.3 Spolu s vyplneným reklamačným listom je zákazník v závislosti od charakteru vady povinný predložiť aj chybnú zákazku spolu s dokladom o zaplatení.
1.4 Ak je reklamačný list doručený osobne , bude potvrdený preberajúcim zamestnancom firmy ALBUMO s.r.o.
1.5 Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje, alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v bode 2.1 nižšie.
1.6 V prípade, že spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 2
Lehota na podanie a vybavenie reklamácie

2.1 Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť tovar si prezrieť, najneskôr však v lehote 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci.
2.2 Práva zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa bodu 2.1 vyššie.
2.3 Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky alebo predanej veci, v sídle firmy ALBUMO s.ro. prevzaté a postúpené reklamačnému oddeleniu spoločnosti na posúdenie. Reklamácie budú vybavené najneskôr do 30 dní.

Článok 3
Podmienky oprávnenosti reklamácie

3.1 Zákazník berie na vedomie, že ak podkladové dáta – fotografie, prijaté na spracovanie nie sú dostatočnej kvality, spoločnosť ALBUMO s.r.o. si vyhradzuje právo na prípadné neskoršie zamietnutie reklamácie .

Článok 4
Práva vyplývajúce z oprávnených reklamácií

4.1 V prípade, že bude reklamácia reklamačným oddelením uznaná za oprávnenú v zmysle článku 3, v lehotách podľa bodu 2.3 vyššie, vykoná sa oprava prevzatej zákazky spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1 Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.
5.2 Tento reklamačný poriadok bol prerokovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti ALBUMO s.r.o.
5.3 Prípadné otázky adresujte prosím na adresu ALBUMO, s.r.o., Kasalova 19 , 949 01 Nitra , email: info@ALBUMO.sk, www.ALBUMO.sk